headerlogo
Nl Fr

Privacy

Deze informatie beschrijft de wijze waarop het militair ziekenhuis uw persoonsgegevens verwerkt en beschermt bij het bezoeken van deze website. Wanneer een link u naar een andere website, een onlinetoepassing of een sociaal netwerk brengt, gelden de voorwaarden voor verwerking van persoonsgegevens van die site. Op basis van de Europese Verordening 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens geniet u bescherming bij de verwerking van uw persoonsgegevens.
Het militair ziekhuis hecht als verwerkingsverantwoordelijke veel belang aan het respect voor uw privéleven en de bescherming van uw persoonsgegevens. Om verdere informatie te bekomen over het algemene gegevensbeschermingsbeleid van Defensie, klik hier.

Welke categorieën van persoonsgegevens verwerken wij?

Om u te informeren, uw vragen te beantwoorden, en contact met u op te nemen nadat u hiervoor een contactformulier op deze site hebt ingevuld verwerken wij de volgende categorieën van persoonsgegevens: identificatiegegevens (als naam en voornaam), contactgegevens (als telefoonnummer en e-mail) en de persoonsgegevens die u eventueel met ons deelt opdat wij uw vraag correct zouden kunnen behandelen.

Wie heeft toegang tot die gegevens?

Onze personeelsleden krijgen enkel toegang tot uw persoonsgegevens wanneer ze nodig zijn voor het beantwoorden van uw vraag of om u de gevraagde informatie over te maken. Zij zijn onderworpen aan de discretieplicht en ertoe gehouden de door u gedeelde informatie vertrouwelijk te behandelen. Het militair ziekenhuis heeft technische en organisatorische maatregelen in plaats gesteld om te voorkomen dat uw gegevens in het bezit komen van personen die niet gemachtigd zijn ze te raadplegen of worden vernietigd of gewijzigd.

Hoe kunt u uw rechten uitoefenen?

U hebt het recht op inzage, verbetering, bezwaar en vergetelheid met betrekking tot uw persoonsgegevens. Om uw rechten uit te oefenen kunt u contact opnemen met de ombudsdienst van het ziekenhuis. Onverminderd andere mogelijkheden van administratief beroep of een voorziening in rechte, heeft u eveneens het recht om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit en een beroep bij de rechter in te stellen, indien u van mening bent dat uw rechten niet worden gerespecteerd.